Napisz do nas

  &7

  Odstąpienie od umowy Konsumenta

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

  2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Formularz odstąpienia od umowy_sklep_SUP_BASS_POLSKA), jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Liczy się data nadania przesyłki.

  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  11. Produkt którego dotyczy odstąpienie od umowy nie może nosić znamion używania, uszkodzenia, zużycia. Odsyłany produkt musi mieć wartość produktu nowego. Naruszenie tych warunków wyklucza przyjęcie przez Sprzedawcę odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

  &8

  Odpowiedzialność za wady/reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

  3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

  5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego (Formularz reklamacyjny_sklep_BASS_SUP_POLSKA) jednak nie jest to obowiązkowe.

  6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@supbass.pl

  7. Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby na własny koszt.

  8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

  9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

  10. W przypadku uznania  zasadności reklamacji Sup Bass Sklep zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy produktu jest on zobowiązany do obniżenia ceny zakupu lub do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu.

  11. Przy wymianie rzeczy reklamowanej na nową, termin wymiany może ulec przedłużeniu jeśli sklep nie posiada na stanie danego towaru.

  12. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Zobacz cały Regulamin sklepu internetowego SUP BASS POLSKA